13 aprilie 2012

Transportul deseurilor rezultate din activitatea medicala

Gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr. 1226/2012

Ordinul MSF nr. 1226/2012 a intrat în vigoare la data de 17 ianuarie 2013. 

Acest articol este o reeditare a unui articol ceva mai vechi, dar care a fost îmbunătățit.

Normă tehnică privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, care este anexă la Ordinul 1226/2013, la capitolul VIII stabilește obligațiile privind transportul deșeurilor rezultate din activitățile medicale.

Conform acestor prevederi următoarele aspecte sunt importante:


Transportul deşeurilor medicale periculoase în incinta unităţii în care au fost produse se face pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor. Deşeurile medicale periculoase sunt transportate cu ajutorul unor cărucioare speciale sau cu ajutorul containerelor mobile. Atât autovehiculele, cât şi cărucioarele şi containerele mobile se curăţă şi se dezinfectează după fiecare utilizare în locul unde are loc descărcarea, utilizând produse biocide autorizate, fapt demonstrat de un document scris.

Transportul deşeurilor medicale periculoase până la locul de eliminare finală se realizează cu mijloace de transport autorizate şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Deşeurile medicale periculoase şi nepericuloase se predau, pe bază de contract, unor operatori economici autorizaţi conform legislaţiei specifice în vigoare.

Transportul deşeurilor medicale periculoase se realizează pe bază de contract cu operatori economici autorizaţi pentru pentru desfăşurarea acestei activităţi.

Producătorii de deşeuri periculoase au obligaţia să elaboreze, în condiţiile legii, planuri de intervenţie pentru situaţii deosebite şi să asigure condiţiile de aplicare a acestora.

În situaţia în care o unitate sanitară este formată din mai multe clădiri situate în locaţii diferite, transportul deşeurilor medicale periculoase se realizează prin intermediul operatorului economic contractat de unitatea sanitară respectivă.

Transportul deşeurilor medicale periculoase în afara unităţii sanitare în care au fost produse se face prin intermediul unui operator economic autorizat potrivit legii şi care se conformează prevederilor:

Legii nr. 211/201, cu modificările ulterioare;
Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
Hotărârii Guvernului nr. 1.175/2007;
Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 396/2009 privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005 privind aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3;
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2009 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, cu care unitatea sanitară încheie un contract de prestări de servicii sau prin mijloace de transport proprii autorizate potrivit legii;
Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
altor prevederi legale în domeniu.

Unitatea sanitară, în calitate de generator şi expeditor de deşeuri, are obligaţia să se asigure că, pe toată durata gestionării deşeurilor, de la manipularea în incinta unităţii, încărcarea containerelor în autovehiculul destinat transportului, până la eliminarea finală, sunt respectate toate măsurile impuse de lege şi de prevederile contractelor încheiate cu operatorii economici autorizaţi.

HG 1061/2008 mai scrie despre transportul deșeurilor periculoase

Nu se vor accepta la transport deşeurile ale căror ambalaje nu sunt etichetate cu următoarele informaţii: datele de identificare ale unităţii sanitare, secţia/laborator, cantitate şi data umplerii.

Transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se face ţinându-se cont de următoarele:
a) toate vehiculele utilizate pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală sunt evaluate de Ministerul Sănătăţii Publice, prin institutele de sănătate publică, pe baza unei metodologii ce va fi aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii publice, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. În interiorul vehiculelor, deşeurile periculoase rezultate din activitatea medicală se transportă în containere din plastic cu capac, tip europubelă, în poziţie verticală;

b) vehiculul utilizat pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
(i) să fie destinat, amenajat special şi utilizat numai pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
(ii) să fie autoutilitară sau autovehicul cu masa totală maximă autorizată;
(ii) compartimentul destinat containerelor să fie separat de cabina şoferului, să fie realizat din materiale uşor lavabile şi rezistente la abur şi agenţi chimici folosiţi la curăţenie şi dezinfecţie;
(iv) să aibă în dotare containere din plastic cu capac, tip europubelă, în care sunt depozitate deşeurile ambalate în timpul transportului, în condiţii de siguranţă;
(v) să aibă dispozitive de fixare a containerelor în timpul transportului;
(vi) să conţină sisteme de asigurare împotriva răspândirii deşeurilor periculoase în mediu în caz de accident;
(vii) să existe permanent o trusă sau un minicompartiment ce conţine saci din plastic, echipament de protecţie, echipamente de curăţenie, dezinfecţie, trusă de prim-ajutor;
(viii) să fie prevăzut cu trusă conform prevederilor Acordului european privind transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase (A.D.R.);
(ix) compartimentul destinat containerelor va fi prevăzut cu sisteme de răcire a aerului: aer condiţionat, echipament frigorific;
(x) autovehiculul va fi marcat şi inscripţionat cu datele de identificare ale societăţii transportatoare pe ambele părţi laterale, activitatea prestată "Transport deşeuri periculoase rezultate din activitatea medicală", pictograma "Pericol biologic" şi marcaj A.D.R.;

c) operatorii economici care transportă deşeuri periculoase rezultate din activitatea medicală, care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu deţin referat tehnic pentru autovehiculul care transportă deşeuri periculoase rezultate din activitatea medicală, au obligativitatea de a-l solicita şi obţine în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. În cazul în care referatul tehnic nu se obţine în acest termen de 6 luni, se suspendă dreptul de a utiliza autovehiculul pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;

d) transportul deşeurilor periculoase de la unitatea medicală în care acestea se produc şi care este expeditorul deşeurilor şi până la destinatarul deşeurilor, reprezentat de instalaţia în care acestea sunt tratate sau eliminate, se realizează cu respectarea prevederilor HG 1061/2008.

Pentru toate cantităţile de deşeuri periculoase rezultate din activitatea medicală, transportatorul - chiar dacă acesta este şi destinatar - va respecta prevederile specifice transportului de deșeuri periculoase, precizând în formularele ale căror modele sunt prezentate în anexele nr. 1 şi 2 cantitatea cumulată exact, prin cântărire la expeditori, pe un transport dintr-o anumită zonă. Formularul va conţine o anexă cu expeditorii şi cantităţile individuale.