28 februarie 2012

Noua procedura privind raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

Ordinul MMP nr. 794 din 06.02.2012, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 130 din 23/02/2012, descrie noua procedura privind raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje.

Este stiut ca neindeplinirea obligatiilor de raportare a informatiilor privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje catre autoritatea de mediu se considera contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.


Ce prevede noua procedura?

Noua procedura imparte actorii din domeniul gestionarii ambalajelor si deseurilor din ambalaje in 4 grupe principale

Pentru fiecare dintre aceste grupe sunt definite formatele de colectare si raportare a datelor privind ambalajele si deseurile de ambalaje, autoritatea la care trebuie facuta raportarea si termenul limita pana cand se transmite aceasta raportare. 

Sunt definite 4 anexe cu formulare prestabilite. 

Termenul limita pentru raportare este 25 februarie a fiecarui an pentru anul anterior celui care se face raportarea.


Formatele de raportare vor fi puse la dispozitia utilizatorilor de catre Agentia Nationala de Protectia Mediului, pe pagina de internet, in format „xls”. Raportarea se realizeaza atat in format electronic, cat si pe hartie.Aceasta raportare este diferita de raportarea catre Administratia Fondului pentru Mediu.

Procedura prevede si precizari cu caracter general privind modul de inregistrare a datelor si identificare prin coduri a deseurilor de ambalaje, inclusiv pentru cele care sunt periculoase.

Sunt avute in vedere cu prioritate ambalajele si deseurile de ambalaje din: hartie si carton, plastic (PET), sticla, metal (Al), lemn.


De cand devine operationala procedura?


Procedura este operationala de la data publicarii in Monitorul Oficial, din 23.02.2012.
Tot de la aceasta data se abroga Ordinul MMGA nr. 929/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 18 octombrie 2005.


Alte acte legale in domeniul ambalajelor si deseurilor de ambalaje:Hotărâre nr. 621/2005, din 23/06/2005, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu completari si modificari ulterioare. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 20/07/2005. Actul a intrat in vigoare la data de 20 iulie 2005

Ordin nr. 2742/2011, din 21/11/2011, pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 20/01/2012. Actul a intrat in vigoare la data de 20 ianuarie 2012.

Ordonanţă de urgenţă nr. 196/2005, din 22/12/2005, privind Fondul pentru mediu, cu completari si modificari ulterioare. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1193 din 30/12/2005. Actul a intrat in vigoare la data de 30 decembrie 2005.

Hotărâre nr. 856/2002, din 16/08/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completari ulterioare. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din 05/09/2002. Actul a intrat in vigoare la data de 05 septembrie 2002.

Lege nr. 211/2011, din 15/11/2011 privind regimul deşeurilor. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 837 din 25/11/2011. Actul a intrat in vigoare la data de 28 noiembrie 2011.

22 februarie 2012

20 de sanctiuni pentru producatorii si detinatorii de deseuri, persoane juridice

Legea 211/2011 defineste ca producator de deseuri: orice persoana ale carei activitati genereaza deseuri, producator de deseuri sau orice persoana care efectueaza operatiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compozitiei acestor deseuri.
Detinator de deseuri: producatorul deseurilor sau persoana fizica ori juridica ce se afla in posesia acestora.
Cele doua categorii de actori in domeniul gestionarii deseurilor, producatorii si detinatorii de deseuri sunt sursele principale de generare a deseurilor. Ei sunt cei care, prin procesele pe care le realizeaza, pentru obtinerea de produse ori servicii, transforma materiile prime, materialele si energia in profit, iar ceea ce mai ramane in deseuri.

Legea 211/2011 le rezerva producatorilor si detinatorilor de deseuri o serie bogata de sanctiuni atunci cand nu respecta prevederile legale privind regimul deseurilor (n.n. A nu se intelege ca Legea 211/2011 prevede sanctiuni numai pentru producatorii si detinatorii de deseuri. Sunt si alte categorii de actori in domeniul gestionarii deseurilor vizate de lege.).

Care sunt sanctiunile prevazute de Legea 211/2011 pentru producatorii si detinatorii de deseuri, persoane juridice?

O analiza a acestor sanctiuni arata astfel:

Amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru incalcarea urmatoarelor dispozitii:
 1. Sunt obligati sa incadreze fiecare tip de deseu generat din propria activitate in lista deseurilor (a se vedea anexa nr. 1 la HG 856/2002);
 2. In cazul unui tip de deseu care se incadreaza potrivit listei deseurilor (a se vedea anexa nr. 2 la HG 856/2002) sub doua coduri diferite in functie de posibila prezenta a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, incadrarea ca deseu nepericulos se realizeaza numai in baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante (a se vedea art.8 alineatul (3) la Legea 211/2011);
 3. Sunt obligati sa efectueze si sa detina o caracterizare a deseurilor periculoase generate din propria activitate si a deseurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compozitiei, in scopul determinarii posibilitatilor de amestecare, a metodelor de tratare si eliminare a acestora.
 4. Au obligatia valorificarii deseurilor, cu respectarea prevederilor privind ierarhizarea deseurilor (art. 4 alin. (1)-(3) la Legea 211/2011) si fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului (art. 20 la Legea 211/2011);
 5. Sunt obligati sa colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla (pentru a asigura un grad inalt de valorificare);
 6. Sunt obligati sa atinga, pana in anul 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare si reciclare de minimum 50% din masa totala a cantitatilor de deseuri, cum ar fi hartie, metal, plastic si sticla provenind din deseurile menajere si, dupa caz, provenind din alte surse, in masura in care aceste fluxuri de deseuri sunt similare deseurilor care provin din deseurile menajere;
 7. Sunt obligati sa atinga, pana in anul 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie si demolari, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17.05.04 din HG 856/2002;
 8. Au obligatia de a efectua operatiunile de tratare in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si art. 20 sau de a transfera aceste operatiuni unui operator economic autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deseurilor in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si art. 20;
 9. Sunt obligati sa colecteze, sa transporte si sa stocheze separat diferitele categorii de deseuri periculoase, in functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu, astfel incat sa se poata asigura un grad ridicat de protectie a mediului si a sanatatii populatiei potrivit prevederilor art. 20, incluzand asigurarea trasabilitatii de la locul de generare la destinatia finala;
 10. Au obligatia sa nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase cu alte categorii de deseuri periculoase sau cu alte deseuri, substante ori materiale;
 11. Sunt obligati sa se asigure ca pe durata efectuarii operatiunilor de colectare, transport si stocare a deseurilor periculoase acestea sunt ambalate si etichetate potrivit prevederilor:
  1. Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006,
  2. HG 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase si
  3. HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase.
 12. (in cazul in care desfasoara activitati de tratare a deseurilor) sunt obligati sa obtina o autorizatie / autorizatie integrata de mediu emisa de catre autoritatile competente pentru protectia mediului;
 13. Abandonarea deseurilor este interzisa;
 14. Eliminarea deseurilor in afara spatiilor autorizate in acest scop este interzisa.
Amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei, pentru nerespectarea:

 1. Au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de Legea 211/2011 sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane.
 2. Au obligatia furnizarii datelor necesare elaborarii planurilor, potrivit prevederilor legale (a se vedea art. 43 la Legea 211/2011).
 3. Sunt obligati sa asigure evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la HG 856/2002 si sa o transmita anual agentiei judetene pentru protectia mediului.
 4. Trebuie sa pastreze buletinele de analiza care caracterizeaza deseurile periculoase generate din propria activitate si sa le transmita, la cerere, autoritatilor competente pentru protectia mediului.
 5. (producatorii de deseuri periculoase) sunt obligati sa tina o evidenta cronologica a cantitatii, naturii, originii si, dupa caz, a destinatiei, a frecventei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum si a operatiunilor de valorificare si eliminare si sa o puna la dispozitia autoritatilor competente, la cererea acestora.
 6. Sunt obligati sa pastreze evidenta gestiunii deseurilor cel putin 3 ani.
Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani urmatoarele fapte:
 1. Importul de aparate, instalatii, echipamente, utilaje, substante si produse folosite si uzate, din categoria deseurilor interzise la import;
 2. Comercializarea, abandonarea si/sau neasigurarea incarcaturii deseurilor pe durata si pe parcursul tranzitarii teritoriului Romaniei;
 3. Refuzul de returnare in tara de origine a deseurilor introduse in tara pentru care s-a dispus masura returnarii de catre autoritatea competenta;
 4. Introducerea in tara a deseurilor in scopul eliminarii si/sau neutilizarea acestora in scopul pentru care au fost introduse;
 5. Acceptarea de catre operatorii de depozite/incineratoare, precum si de catre orice persoana fizica sau juridica a deseurilor introduse ilegal in tara, in vederea eliminarii, si/sau a deseurilor introduse in tara in alte scopuri decat cel al eliminarii si care nu au putut fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse.
Tentativa se pedepseste.

Mai multe despre infractiuni in Legea 211/2011 aici.