8 august 2012

Obligatii ale producatorilor si importatorilor de uleiuri si lubrifiantiCu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice:

Art. 14. - (1) Producatorii si importatorii de uleiuri si lubrifianti sunt obligati sa informeze publicul asupra necesitatii colectarii, valorificarii si/sau eliminarii adecvate a uleiurilor uzate. Orice tip de reclama referitoare la aceste aspecte trebuie amplasat in locuri vizibile la toate punctele de comercializare si trebuie sa contina urmatorul text:
"Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat dupa utilizare!"

(2) Uleiurile de motor si de transmisie destinate comercializarii trebuie sa aiba inscriptionat pe ambalaj urmatorul text:

"Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat dupa utilizare! Este interzisa amestecarea acestui ulei cu solventi, lichid de frâna si lichid de racire. Este interzisa utilizarea acestuia drept carburant in amestec cu motorina.
Acest produs dupa utilizare are codul ............................, conform Hotarârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, si se incadreaza in categoria de colectare ................................ ."


ATENTIE:
Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate:
-          sunt obligati sa intocmeasca planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora.
-          Planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.

Obligatii ale operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare a uleiurilor uzate prin coincinerare/eliminare prin incinerare a uleiurilorCu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice:

a) sa utilizeze tehnologii si instalatii care asigura protectia sanatatii populatiei si a mediului;

b) sa respecte valorile limita de emisie prevazute de HG. 128/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) in desfasurarea activitatii de coincinerare sa efectueze controlul concentratiilor substantelor poluante atât in uleiul uzat, cât si in amestecul de ulei uzat cu alti combustibili, tinand seama de caracteristicile tehnice ale instalatiilor;

d) la coincinerare sunt acceptate uleiurile uzate colectate pe categorii, conform anexei nr. 1;

e) la incinerare sunt acceptate pentru eliminare doar uleiuri uzate amestecate cu alte tipuri de uleiuri continând bifenili policlorurati sau alti compusi similari si/sau cu alte tipuri de compusi periculosi;

f) sa pastreze evidenta privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia si datele de identificare ale operatorilor economici de la care primeste uleiul uzat in vederea coincinerarii/eliminarii;

g) sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevazute la lit. f) { datele se raporteaza autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, potrivit art. 19 al. (1)}.

Fara contraventie:
Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) {care prevede: amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevăzute in anexa nr. 1 si/sau cu alte tipuri de uleiuri continand bifenili policlorurati ori alti compusi similari si/sau cu alte tipuri de substante si preparate chimice periculoase} este permisa amestecarea intre ele a diferitelor categorii de uleiuri uzate, in situatia valorificarii acestora prin coincinerare sau eliminare prin incinerare.


ATENTIE:
Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate:
-          sunt obligati sa intocmeasca planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora.
-          Planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.


Obligatii ale operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare a uleiurilor uzate prin regenerare/alte operatii de valorificare a acestoraCu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice:

a) sa valorifice uleiurile uzate utilizând tehnologii si instalatii care sa asigure protectia corespunzatoare a sanatatii populatiei si a mediului;

b) sa regenereze uleiurile uzate cu continut de bifenili policlorurati sau alti compusi similari, conform art. 1 alin. (2), numai in cazul in care prin regenerare fie se elimina bifenilii policlorurati sau alti compusi similari, fie rezulta ulei de baza cu un continut de bifenili policlorurati ori alti compusi similari in concentratii mai mici de 50 ppm;

c) sa preleve probe si sa efectueze analiza uleiului uzat la receptie conform legislatiei in vigoare, in vederea verificarii calitatii declarate, precum si respectarii prevederilor lit. b);

d) sa regenereze uleiurile uzate astfel incât uleiul de baza obtinut sa nu contina substante a caror concentratie sa il clasifice ca deseu periculos, [conform anexelor nr. IC, ID si IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare - a se vedea ca aceste acte legale sunt abrogate/ a se citi deseu periculos conform Legii 211/2011];

e) sa verifice si sa controleze daca uleiul de baza obtinut prin procesul de regenerare corespunde specificatiilor tehnice de calitate in vigoare pentru sortimentul respectiv;

f) sa pastreze evidenta privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia si datele de identificare ale operatorilor economici de la care primeste ulei uzat in vederea valorificarii, cantitatea regenerata, respectiv valorificata printr-o alta operatie, precum si inregistrarea cantitatii de ulei uzat care nu poate fi valorificat;

g) sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevazute la lit. f). { datele se raporteaza autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, potrivit art. 19 al. (1)}


ATENTIE:
Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate:
-          sunt obligati sa intocmeasca planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora.
-          Planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.


Obligatii ale operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de transport al uleiurilor uzateConform HG 235/2007, operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de transport al uleiurilor uzate trebuie sa respecte prevederile art. 23 si 24 din OUG 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele ale Ordinului MAPAM/MTCT/MEC 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul României, cu modificarile si completarile ulterioare. Cele doua texte legale sunt abrogate la aceasta data si se iau in considerare articole aplicabile din Legea 211/2011 si HG 1061/2008.


ATENTIE:
Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate:
-          sunt obligati sa intocmeasca planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora.
-          Planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.


Obligatii ale producatorilor si importatorilor de uleiuri (persoane responsabile)(1) Producatorii si importatorii de uleiuri, denumiti in continuare persoane responsabile, sunt obligati sa asigure organizarea sistemului de gestionare a uleiurilor uzate, corespunzator cantitatilor si tipurilor de uleiuri introduse pe piata.

(2) Obligatia prevazuta la alin. (1) se poate realiza individual sau prin tertii indicati autoritatilor publice centrale pentru protectia mediului de catre persoanele responsabile.

(3) În scopul stabilirii unui sistem coerent de gestionare a uleiurilor uzate, persoanele responsabile pot incheia acorduri voluntare cu autoritatile publice centrale si/sau locale.

(4) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) au obligatia sa tina evidenta privind:

a) datele de identificare ale operatorilor economici prin care se comercializeaza uleiul introdus pe piata, precum si cantitatea, tipul si provenienta uleiului;

b) datele de identificare ale operatorilor economici care colecteaza uleiurile uzate in numele persoanelor responsabile;

c) cantitatea, calitatea uleiurilor uzate si datele de identificare ale operatorilor economici carora le-au fost predate in vederea valorificarii/eliminarii.

(5) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) au obligatia:

a) sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevazute la alin. (4);

b) sa puna la dispozitie beneficiarilor informatiile necesare pentru utilizarea in siguranta a uleiurilor.


ATENTIE:
Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate:
-          sunt obligati sa intocmeasca planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora.
-          Planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.

Obligatii ale statiilor de distributie a produselor petroliere si alti operatori economici care comercializeaza uleiuri de motor si de transmisieCu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice:

a) Sa amenajeze in incinta un spatiu de colectare a uleiurilor uzate sau intr-o zona aflata la o distanta acceptabila pentru clienti si sa asigure colectarea cu titlu gratuit a acestora pentru tipurile de uleiuri comercializate;

b) Sa predea uleiurile uzate colectate operatorilor economici catre producatorii si importatorii de uleiuri, denumiti si persoane responsabile;

c) Sa afiseze la loc vizibil indicatoare privind amplasarea spatiilor de colectare.

(2) Obligatiile prevazute la lit. a) pot fi realizate ca alternativa si prin terti care sunt situati la o distanta acceptabila pentru clienti si sunt autorizati in acest sens.


ATENTIE:
Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate:
-          sunt obligati sa intocmeasca planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora.
-          Planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.

Reveniti la articolul de baza: http://regimuldeseurilor.blogspot.ro/2012/08/despre-uleiurile-uzate-2.html

Obligatii ale operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare a uleiurilor uzateCu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice:

a) Sa asigure colectarea separata a uleiurilor uzate, conform prevederilor anexei nr. 1, precum si stocarea in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si protectia mediului;
b) Sa predea toata cantitatea de ulei uzat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare sau eliminare, insotita de declaratie pe propriaraspundere, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, si sa pastreze o proba de ulei prelevata din fiecare transport. Proba se pastreaza pana cand analiza acesteia confirma calitatea declarata de colector si uleiul uzat poate fi valorificat sau eliminat;
c) Sa inscriptioneze vizibil pe recipiente categoria de ulei uzat colectat, potrivit prevederilor anexei nr. 1;
d) Sa pastreze evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea si inregistrarea colectarii uleiurilor uzate, precum si inregistrarea predarii acestora in conformitate cu prevederile lit. b);
e) Sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevazute la lit. d). {datele se raporteaza autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, potrivit prevederilor art. 19}


ATENTIE:
Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate:
-          sunt obligati sa intocmeasca planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora.
-          Planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.


Obligații ale deținătorilor de uleiuri uzate

Cu amenda de la 100 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice, respectiv de la 7.500 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice pentru:


a) Sa predea uleiurile uzate insotite de declaratii pe propria raspundere, conform modelului prevazut in anexa nr.2, operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare;

b) Sa pastreze evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta si inregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate, potrivit prevederilor lit. a);

c) Sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevazute la lit. b). {datele se raporteaza autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, potrivit prevederilor art. 19}

Reveniti la articolul de baza.

ATENTIE:
Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate:

- sunt obligati sa intocmeasca planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora.
- planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.

Obligații ale generatorilor de uleiuri uzate

Cu amenda de la 100 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice, respectiv de la 7.500 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice pentru urmatoarele obligatii:


a) Sa asigure colectarea separata a intregii cantitati de uleiuri uzate generate, conform prevederilor anexei nr. 1, si stocarea corespunzatoare pana la predare;

b) Sa asigure valorificarea intregii cantitati de uleiuri uzate sau eliminarea acelora care nu mai pot fi valorificate prin mijloace proprii, daca acest lucru este posibil si daca sunt autorizati in acest sens, sau sa predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare;

c) Sa livreze uleiurile uzate insotite de declaratiipe propria raspundere, conform modelului prevazut in anexa nr.2, operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate;

d) Sa pastreze evidenta privind uleiul proaspat consumat, precum si cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea si inregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate, potrivit prevederilor lit. b);

e) Sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului competente informatiile prevazute la lit. d). {datele se raporteaza autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, potrivit prevederilor art. 19}

Reveniti la articolul de baza.

ATENTIE:
Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate:
-     sunt obligati sa intocmeasca planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora.
-     planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.


Interdictii pentru persoanele fizice si operatorii economici
Persoanele fizice care detin in gospodarie uleiuri uzate sunt obligate sa predea cu titlu gratuit intreaga cantitate numai operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate. (pentru persoane fizice este prevazuta amenda de la 100 lei la 500 lei).


Interdictii:


Amenda de la 100 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice, respectiv de la 7.500 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice:
a) Sa deverseze uleiurile uzate in apele de suprafata, apele subterane, apele marii teritoriale si in sistemele de canalizare;
b) Sa evacueze pe sol sau sa depoziteze in conditii necorespunzatoare uleiurile uzate, precum si sa abandoneze reziduurile rezultate din valorificarea si incinerarea acestora.

Cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice:
c) Sa valorifice si sa incinereze uleiurile uzate prin metode care genereaza poluare peste valorile limita admise de legislatia in vigoare;
d) Sa amestece diferitele categorii de uleiuri uzate prevazute in anexa nr. 1 si/sau cu alte tipuri de uleiuri continand bifenili policlorurati ori alti compusi similari si/sau cu alte tipuri de substante si preparate chimice periculoase; (pentru persoane fizice este prevazuta amenda de la 100 lei la 500 lei)

Cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 7.500 lei la 22.500 lei pentru persoanele juridice:
e) Sa amestece uleiurile uzate cu motorina, ulei de piroliza, ulei nerafinat tip P3, solventi, combustibil tip P si reziduuri petroliere si utilizarea acestui amestec drept carburant;

Cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice:
f) Sa amestece uleiurile uzate cu alte substante care impurifica uleiurile; (pentru persoane fizice este prevazuta amenda de la 100 lei la 500 lei)
g) Sa incinereze uleiurile uzate in alte instalatii decât cele prevazute in HG. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare; (pentru persoane fizice este prevazuta amenda de la 100 lei la 500 lei)
h) Sa colecteze, sa stocheze si sa transporte uleiurile uzate in comun cu alte tipuri de deseuri;
i) Sa gestioneze uleiurile uzate de catre persoane neautorizate;
j) Sa utilizeze uleiurile uzate ca agent de impregnare a materialelor. (pentru persoane fizice este prevazuta amenda de la 100 lei la 500 lei)


ATENTIE:

Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate:
-          sunt obligati sa intocmeasca planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora.
-          Planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.

ANEXA Nr. 2 la HG 235/2007DECLARAŢIE
pentru livrarea uleiurilor uzate

Se completeaza de generatorul, detinatorul si/sau de colectorul de uleiuri uzate.

Tipul de ulei uzat/Categoria de colectare

Va rugam sa completati corect denumirea si codul deseului, conform codurilor cuprinse in anexa nr. 2 la HG. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase si/sau categoria de colectare conform anexei nr. 1 la HG. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
Codul deseului |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| Categoria |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
Cantitatea ..................................................................

Date referitoare la producatorul de deseuri. În casuta treceti cifra corespunzatoare.
|_| 1 = Generatori/Detinatori 2 = Unitatea colectoare

Firma
|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
Strada |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| Nr. |_|
Codul postal |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
Localitatea |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Uleiurile uzate predate nu sunt impurificate cu alte produse, cum sunt uleiurile cu continut de PCB sau alti compusi similari, in concentratii mai mari de 50 ppm, care nu sunt adecvate pentru preluare.


Localitatea                         Data                      Semnatura
..........................         ....................        ......................
                                                                 (stampila firmei)

NOTĂ:
1. Acest document se pastreaza 3 ani de la data emiterii.
2. Originalul insoteste marfa, iar copia se pastreaza de emitent.

ANEXA Nr. 1 la HG 235/2007

Reveniti la articolul de baza: http://regimuldeseurilor.blogspot.ro/2012/08/despre-uleiurile-uzate-2.html


Doua elemente sunt importante aici:

 1. Conditiile de colectare a uleiurilor uzate

Colectarea uleiurilor uzate se face in recipiente inchise etans, rezistente la soc mecanic si termic, iar stocarea, in spatii corespunzator amenajate, imprejmuite si securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, pe 3 categorii de deseuri prezentate in continuare:

 1. Categorii de colectare

Categorii de colectare a tipurilor de uleiuri uzate, conform codurilor cuprinse in anexa nr. 2 la HG. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase ~ *) deseuri periculoase ~
Uleiurile uzate, colectate conform categoriilor prezentate mai sus, pot fi destinate regenerarii, valorificarii energetice, altor reutilizari sau eliminarii, in functie de caracteristicile fiecarei categorii, tinându-se cont de conditiile tehnico-economice si de protectie a mediului.

Categoria de colectare 1:

12.01.07*) - uleiuri minerale de ungere uzate, fara halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)
12.01.10*) - uleiuri sintetice de ungere uzate
12.01.19*) - uleiuri de ungere usor biodegradabile
13.01 - deseuri de uleiuri hidraulice,
cu exceptia:
   - 13.01.01*) - uleiuri hidraulice cu continut de PCB;
   - 13.01.04*) - emulsii clorurate;
   - 13.01.09*) - uleiuri hidraulice minerale clorinate;
   - 13.01.13*) - alte uleiuri hidraulice.
13.02. - uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere,
cu exceptia:
   - 13.02.04*) - uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere;
   - 13.02.08*) - alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere.
13.03. - deseuri de uleiuri izolante si de transmitere a caldurii,
cu exceptia:
   - 13.03.01*) - uleiuri izolante si de transmitere a caldurii cu continut de PCB;
   - 13.03.06*) - uleiuri minerale clorinate si de transmitere a caldurii, altele decat cele
     specificate la 13.03.01*);
   - 13.03.10*) - alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii.
13.04. - uleiuri de santina.

Categoria de colectare 2:

12.01.06*) - uleiuri uzate cu halogeni (neemulsionate) de la masini-unelte;
13.07. - deseuri de combustibili lichizi.
13.01.01*) - uleiuri hidraulice cu continut de PCB
13.01.04*) - emulsii clorurate
13.01.09*) - uleiuri hidraulice minerale clorinate
13.01.13*) - alte uleiuri hidraulice
13.02.04*) - uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere
13.02.08*) - alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere
13.03.01*) - uleiuri izolante si de transmitere a caldurii cu continut de PCB
13.03.06*) - uleiuri minerale clorinate si de transmitere a caldurii, altele decat cele
             specificate la 13.03.01*)
13.03.10*) - alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii
13.05.06*) - ulei de la separatoarele ulei/apa
13.08. - alte deseuri uleioase nespecificate,
   cu exceptia:
   - 13.08.99*) - alte deseuri nespecifice.

Categoria de colectare 3:

13.05. - deseuri de la separarea ulei/apa,
cu exceptia:
   - 13.05.06*) - ulei de la separatoarele ulei/apa.
13.08.99*) - alte deseuri nespecifice.

Reveniti la articolul de baza: http://regimuldeseurilor.blogspot.ro/2012/08/despre-uleiurile-uzate-2.html

Despre uleiurile uzate (2)Ce prevede HG 235/2007?

Evident, reguli. Reguli pentru gestionarea uleiurilor uzate.
Sunt incluse aici uleiurile uzate, emulsiile si filtrele de uleiuri uzate.

Nu sunt incluse aici si nu fac obiectul HG 235/2007: uleiurile uzate continand bifenili policlorurati sau alti compusi similari in concentratii mai mari de 50 ppm, care fac obiectul HG 173/2000, precum si uleiurile uzate contaminate.

Ce mai prevede HG 235/2007? Bineinteles, obligatii si sanctiuni.
O prima obligatie este legata de ierarhizarea in aplicarea metodelor de tratare a uleiurilor uzate.

Ierarhia deseurilor in cazul uleiurilor uzate.

HG 235/2007 prevede la art. 11 ordinea ierarhiei deseurilor in cazul gestionarii uleiurilor uzate. Aceasta se realizeaza in 3 pasi:
(1)   valorificarea prin regenerare, in cazul in care uleiurile uzate se preteaza acestei operatii. In caz contrat se merge la urmatorul pas;
(2)   coincinerare si alte operatii de valorificare;
(3)   eliminarea prin incinerare, cu respectarea valorilor limita de emisie prevazute in HG. 128/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care procedeele prevazute mai sus nu sunt aplicabile.
Abaterea de la regula reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice.

Cine sunt actorii prevazuti de HG 235/2007?

O lectura simpla aduce in prim plan 10 categorii de actori. Este foarte posibil ca o firma, dupa lecturarea textului, sa se regaseasca intr-una sau mai multe dintre aceste categorii. Hai sa vedem care sunt actorii:
 1. persoanele fizice si operatorii economici (a se vedea mai multe aici);
 2. generatorii de uleiuri uzate (a se vedea mai multe aici);
 3. detinatorii de uleiuri uzate (a se vedea mai multe aici);
 4. operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare a uleiurilor uzate (a se vedea mai multe aici);
 5. statiile de distributie a produselor petroliere si alti operatori economici care comercializeaza uleiuri de motor si de transmisie (a se vedea mai multe aici);
 6. producatorii de uleiuri si importatorii de uleiuri, denumiti si persoane responsabile ori cei care introduc in piata uleiuri (a se vedea mai multe aici);
 7. operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de transport al uleiurilor uzate (a se vedea mai multe aici);
 8. operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare a uleiurilor uzate prin  regenerarea  sau prin alte operatii de valorificare a acestora (a se vedea mai multe aici);
 9. operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare a uleiurilor uzate prin  coincinerare si cei autorizati sa desfasoare activitati de eliminare prin incinerare a uleiurilor uzate (a se vedea mai multe aici);
 10. producatorii si importatorii de uleiuri si lubrifianti (a se vedea mai multe aici).
Exista doi actori ai Legii 211/2011 care nu apar aici. Este vorba despre comercianti si despre brokeri. Asa cum stim deja, cei doi actori fac parte si participa la gestionarea deseurilor, deci si a uleiruilor uzate. Care sunt obligatiile acestora? Nu vom afla din HG 235/2007.

Unde putem afla cine se ocupa autorizat de gestionarea uleiurilor uzate?

Este bine de stiut ca, potrivit art. 18 din HG 235/2007, agentiile locale pentru protectia mediului trebuie sa asigure afisarea listei cuprinzand operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate.

Ce alte obligatii prevede HG 235/2007?

HG 235/2007 contine 2 anexe care sunt extrem de importante.

Anexa 2 contine: Declaratia pentru livrarea uleiuriloruzate. Se completeaza de generatorul, detinatorul si/sau de colectorul de uleiuri uzate.


Citeste aici parte (1) a articolului despre uleiurile uzate.Interdictii si obligatii ale persoanelor fizice si operatori economici (a se vedea mai multe aici).
Obligatii ale generatorilor de uleiuri uzate (a se vedea mai multe aici).
Obligatii ale detinatorilor de uleiuri uzate (a se vedea mai multe aici).
Obligatii ale operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare a uleiurilor uzate (a se vedea mai multe aici).
Obligatii ale statiilor de distributie a produselor petroliere si alti operatori economici care comercializeaza uleiuri de motor si de transmisie (a se vedea mai multe aici).
Obligatii ale producatorilor de uleiuri si importatorilor de uleiuri, denumiti si persoane responsabile ori cei care introduc in piata uleiuri (a se vedea mai multe aici).
Obligatii ale operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de transport al uleiurilor uzate (a se vedea mai multe aici).
Obligatii ale operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare a uleiurilor uzate prin  regenerarea  sau prin alte operatii de valorificare a acestora (a se vedea mai multe aici).
Obligatii ale operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare a uleiurilor uzate prin  coincinerare si cei autorizati sa desfasoare activitati de eliminare prin incinerare a uleiurilor uzate (a se vedea mai multe aici).
Obligatii ale producatorilor si importatorilor de uleiuri si lubrifianti (a se vedea mai multe aici).

Alte informatii despre uleiuri uzate:
Puteti afla mai multe despre definitiile utilizate in HG 235/2007 aici:

Puteti afla mai multe despre Legea 211/2011 si despre alte acte legale in domeniul deseurilor aici:
Mihai Dogariu
Auditor & Lector QEHS