11 iunie 2014

Legea 132/2010 pentru instituțiile publice este un fel de Legea 211/2011 pentru restul lumii?

Pentru că au fost situații la cursuri în care participanții, angajați ai instituțiilor publice, au considerat că pentru ei Legea 132/2010 înlocuiește prevederile din Legea 211/2011, trebuie să spun că acest lucru nu este adevărat

Legea 132/2010 este un dar adus de Parlament numai pentru instituțiile publice. 

Legea 211/2011 este un bun comun pentru toți producătorii de deșeurideținătorii de deșeuri și cei care iau parte la gestionarea deșeurilor

Dacă obligațiile din Legea 211/2011 trebuie duse la îndeplinire de toată lumea, inclusiv de instituțiile publice în calitatea lor de producători de deșeuri, în cazul Legii 132/2010, obligațiile sunt îndreptate numai către instituțiile publice. 

Să facem un rezumat al prevederilor din 
Legea 132/2010 și asta pentru a vedea cum stau treburile cu această lege. 

Ce este o instituție publică, despre ce deșeuri este vorba în Legea 132/2010? Află mai multe aici.

Obligaţiile instituțiilor publice formulate de Legea 132/2010 (fără suportul terților)

În primul rând instituţia publică trebuie să numească prin act al conducătorului instituţiei publice responsabilitatea implementării colectării selective a deşeurilor în sarcina unui angajat din departamentul administrativ. 

Atribuţiile persoanei astfel desemnate, trebuie prevăzute în fişa postului, prin includerea responsabilităţilor privind colectarea selectivă la nivelul instituţiei publice. Neîndeplinirea de către responsabilul cu organizarea colectării selective a atribuţiilor prevăzute în fişa postului atrage răspunderea disciplinară a acestuia.

Pasul doi, instituţia publică este obligată să elaboreze un plan de măsuri privind colectarea selectivă a propriilor deşeuri, pe categoriile: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de metal și plastic și deșeuri de sticlă. 

Planul de măsuri trebuie să conţină următoarele informaţii:
a) numele şi datele de contact ale responsabilului cu organizarea colectării selective la nivelul instituţiei publice;
b) descrierea organizării colectării selective (scop, tipuri de containere, planşe cu precizarea amplasării locaţiilor);
c) obligaţiile angajaţilor şi măsurile aplicabile în cazul nerespectării îndatoririlor;
d) modalitatea de stocare temporară a deşeurilor colectate;
e) programul de instruire a angajaţilor privind colectarea selectivă a deşeurilor;
f) programul de raportare a rezultatelor;
g) programul de informare a vizitatorilor instituţiei publice;
h) detaliile contractului de predare a deşeurilor colectate selectiv.

Pasul trei, instituţiile publice sunt obligate să asigure finanţarea pentru colectarea selectivă a deşeurilor generate în cadrul acestora.

Pasul patru, instituţia publică este obligată să pună la dispoziţia operatorului economic autorizat să preia deşeurile colectate selectiv spaţii de depozitare speciale în incinta instituţiei publice. 

În spaţiile de depozitare vor fi instalate containere de colectare selectivă a deşeurilor de mare capacitate. Numărul şi capacitatea containerelor se calculează în funcţie de cantitatea de deşeuri colectate şi de numărul lunar de goliri.

Preluarea deşeurilor colectate selectiv se face la intervale de timp de maximum 30 de zile. Periodicitatea preluării deşeurilor este stabilită în contractul încheiat între instituţia publică şi operatorul economic autorizat.

Pasul cinci, instituţia publică este obligată să implementeze un program de informare şi instruire a propriilor angajaţi cu privire la organizarea colectării selective a deşeurilor, fie prin forţe proprii, fie prin delegarea responsabilităţii către terţi. Personalul însărcinat cu efectuarea curăţeniei va fi instruit suplimentar.

Pasul şase, instituţia publică este obligată să încheie un contract de predare a deşeurilor colectate selectiv cu un operator economic autorizat, care să garanteze predarea acestora în vederea reciclării şi tratării corespunzătoare, conform legislaţiei specifice în domeniu, fie prin forţe proprii, fie prin delegarea responsabilităţii către terţi.

Pasul şapte, instituţia publică este obligată să ţină evidenţa cantităţilor de deşeuri colectate selectiv. Deşeurile colectate selectiv vor fi cântărite la predare, iar cantităţile vor fi consemnate într-un registru de evidenţă a deşeurilor colectate selectiv, conform modelului prevăzut în anexă la Legea 132/2010. Datele din registru vor fi raportate lunar către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Ce este cu terții?

Legea 132/2010 prevede și situațiile în care terțe firme pot prelua bucăți sau în ansamblu parte la organizarea, aplicarea și implementarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor.

Sistemul de colectare selectivă a deșeurilor

Sistemul de colectare selectivă a deşeurilor al instituţiilor publice trebuie să respecte următoarele condiţii:

a) containerele şi recipientele folosite pentru colectarea selectivă se inscripţionează cu denumirea materialului / materialelor pentru care sunt destinate;

b) în fiecare birou / incintă al / a instituţiei publice vor fi amplasate 3 recipiente de colectare selectivă a deşeurilor. Acestea vor avea următoarele culori, în funcţie de tipul de deşeuri colectate: albastru pentru deşeuri de hârtie şi carton, galben pentru deşeuri de metal şi plastic şi alb/verde pentru sticla albă/colorată;

c) pe fiecare etaj/nivel al instituţiei publice vor fi amplasate recipiente de colectare selectivă;

d) recipientele vor fi amplasate într-un loc uşor accesibil, marcat şi indicat corespunzător;

e) fiecare instituţie publică este obligată să înfiinţeze la intrarea în instituţie un punct de colectare selectivă a deşeurilor destinat vizitatorilor şi să asigure informarea acestora în acest scop, prin exemplificarea tipurilor de deşeuri corespunzătoare fiecărui container;

f) recipientele din interiorul clădirii aparţinând instituţiei publice vor fi golite în funcţie de intensitatea activităţii/ritmul de umplere de către personalul însărcinat cu efectuarea curăţeniei;

g) marcarea containerelor în culorile prevăzute la lit. b) se poate face prin vopsire, prin aplicare de folie adezivă sau prin alt procedeu similar, pe minimum 20% din suprafaţa totală vizibilă;

h) inscripţionarea şi aplicarea marcajului colorat trebuie să fie durabile şi vizibile, astfel încât să se asigure identificarea destinaţiei containerelor şi a recipientelor de colectare selectivă.

Contravenţii în sensul Legii 132/2010

Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:

A. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, nerespectarea de către conducătorul instituţiei publice a următoarelor obligaţii:
a) de a delega responsabilitatea privind gestionarea colectării selective unui angajat al instituţiei sau unui terţ;
b) de a asigura aplicarea colectării selective a deşeurilor în interiorul instituţiei publice pe care o conduce;

B. cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei, nerespectarea de către conducătorul instituţiei publice sau de terţa parte a obligaţiei de a încheia un contract de predare a deşeurilor colectate selectiv către un operator economic autorizat pentru reciclarea / valorificarea acestora;

C. cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei:
a) preluarea deşeurilor care nu sunt colectate selectiv de către operatorul economic autorizat să preia deşeurile;
b) neasigurarea de către operatorul economic autorizat a preluării selective a deşeurilor. 

Trimiteți un comentariu