12 septembrie 2014

Legea 101/2006 cea cu salubrizarea localităților are o soră mai mare


Vorbim aici de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. Și ea a fost modificată și completată și are o față nouă pentru 2014.



Legea 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, are o secțiune care ne spune care sunt drepturile și obligațiile utilizatorilor serviciilor comunitare de utilități publice, servicii în care sunt încadrate și serviciile de salubritate a localităților. Astfel, aflăm din Legea 51/2006 că:

Art. 41. - (1) Au calitatea de utilizator beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți, ai serviciilor de utilități publice: 
a) utilizatorii casnici persoane fizice sau asociații de proprietari/locatari; 
b) operatorii economici; 
c) instituţiile publice. 

(2) Utilizatorii au, în principal, următoarele drepturi
a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciile de utilităţi publice, în condiţiile contractului de furnizare/prestare; 
b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractelor de furnizare/prestare, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin furnizarea/prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; 
c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale competente sau, după caz, asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice orice deficienţe constatate în sfera serviciilor de utilităţi publice şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciilor; 
d) să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate; 
e) să se asocieze în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi susţinerea intereselor proprii; 
f) să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciile de utilităţi publice care îi vizează; 
g) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activităţile din sectorul serviciilor de utilităţi publice; 
h) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii reprezentative, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice ori instanţelor judecătoreşti, după caz, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect. 

(3) Pentru plata serviciilor de utilităţi publice, anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condiţiile legii, de ajutoare sociale de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, după caz. 

(4) Membrii comunităţilor locale, persoane fizice sau persoane juridice, au, în calitatea lor de utilizatori ai serviciilor de utilităţi publice, în principal, următoarele obligaţii
a) să respecte normele de exploatare şi funcţionare a sistemelor de utilităţi publice; 
b) să accepte limitarea cantitativă sau întreruperea temporară a furnizării/prestării serviciilor pentru execuţia unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare; 
c) să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciilor furnizate/prestate; 
d) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare, al utilajelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor, precum şi al utilajelor operatorilor, necesare desfăşurării activităţii specifice serviciilor de utilităţi publice în spaţiile ori pe suprafeţele de teren deţinute cu orice titlu, pe trotuarele şi aleile din jurul imobilelor, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare; 
e) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare. 

(5) Prevederile alin. (2) şi (4) au caracter minimal şi se dezvoltă în regulamentele-cadru şi în contractele-cadru de furnizare/prestare a serviciilor, în baza prevederilor legilor speciale ale fiecărui serviciu de utilităţi publice.

Trimiteți un comentariu