3 noiembrie 2015

O nouă lege în domeniul ambalajelor și deșeurilor de ambalaje

Legea 249:2015 este din 2 noiembrie 2015 actul care reglementează gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și abrogă prevederile HG 621:2005.

Reglementările existente emise în temeiul prevederilor HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia Ordinului nr. 2.742/3.190/305/2011 al ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare, cu modificările ulterioare, rămân aplicabile până la data intrării în vigoare a actelor prevăzute de noua lege.

Licenţele de operare emise anterior intrării în vigoare a prezentei legi pentru operatorii economici autorizaţi în baza prevederilor Ordinului nr. 2.742/3.190/305/2011, cu modificările ulterioare, rămân valabile pe întreaga durată de valabilitate a acestora.

Această lege reformulează politica națională privind implementarea Directivei 94/62/CE și aduce clarificări în anumite aspecte.

Foto: www.tendersontime.com/

Cel mai important subiect este legat de obiectivele anuale de valorificare sau incinerare respectiv reciclare, așa cum sunt prezentate în art. 14, precum și modalitățile în care aceste obiective sunt împărțite spre îndeplinire către operatorii economici care introduc sub o formă sau alta ambalajele în piața națională.

Responsabilitățile pentru îndeplinirea obiectivelor se face în mod individual sau prin transfer de responsabilitate, către operatori economici autorizați, conform unor proceduri aprobate prin ordin de ministru. Lectura legii este necesar precedată de înțelegrea termenilor și definițiilor prezentate în anexa nr. 1. Legea mai prezintă și alte articole interesante și obligatorii.

Legea 249/2015 la art. 14. - (1) prevede că: obiectivele anuale privind valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, reciclarea deşeurilor de ambalaje, care trebuie atinse la nivel naţional, sunt următoarele:

a) valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie a minimum 60% din greutatea deşeurilor de ambalaje;

b) reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaje.

(2) Valorile obiectivelor prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt următoarele:
a) 60% din greutate pentru sticlă;
b) 60% din greutate pentru hârtie/carton;
c) 50% din greutate pentru metal;
d) 15% din greutate pentru lemn;
e) 22,5% din greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat sub formă de plastic.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, operatorii economici sunt responsabili să asigure gestionarea ambalajelor devenite deşeuri pe teritoriul naţional, după cum urmează:

a) operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepţia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceştia le introduc pe piaţa naţională;

b) operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţă;

c) operatorii economici care introduc pe piaţă ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deşeurile generate de respectivele ambalaje;

d) operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, sunt responsabili pentru respectivele ambalaje.

Aceștia sunt obligaţi să îndeplinească cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 3 la OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aplicate la deşeurile de ambalaje rezultate de la ambalajele introduse pe piaţa naţională/preluate pe bază de contract cu asigurarea trasabilităţii acestora. (Art. 16. (4)). Administraţia Fondului pentru Mediu face publică pe propriul site lista acestor operatori economici.

Tot ei sunt obligaţi să menţioneze în documentele de însoţire a deşeurilor de ambalaje dacă încredinţarea spre valorificare/reciclare a acestora se face în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale prevăzute de prezenta lege. 

Responsabilităţile operatorilor economici se pot realiza:

a) individual, pentru deşeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piaţa naţională; (Art. 16. (2) a)).

b) prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de contract, către un operator economic autorizat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. (Art. 16. (2) b)).

Procedura de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje se elaborează de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi turismului, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (Art. 16. (5)).

Operatorii economici care achiziţionează direct produse ambalate şi/sau ambalaje de la operatorii economici menționați mai sus (punctele a, b, c și d), precum şi operatorii economici care comercializează produse în structuri de vânzare cu suprafaţă mare, prevăzute la art. 4 lit. n) din OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să se asigure că operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produsele comercializate sunt incluşi în lista AFpM.

Operatorii economici care comercializează către consumatorii/utilizatorii finali produse în structuri de vânzare cu suprafaţă medie şi mare, prevăzute la art. 4 lit. m) şi n) din OG nr. 99/2000, au obligaţia să asigure pentru aceştia posibilitatea de a se debarasa de ambalajele produselor cumpărate, fără a le solicita plată. (Art. 16. (7)).

Se interzice condiţionarea, sub orice formă, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la produsul cumpărat de păstrare a ambalajului.

Operatorii economici deţinători de deşeuri de ambalaje cod 15.01, prevăzute în anexa nr. 2 la HG nr. 856/2002, rezultate din activitatea lor comercială, industrială sau de producţie, au obligaţia valorificării/încredinţării deşeurilor de ambalaje colectate selectiv către un operator economic autorizat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalaţii de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie. Această obligație nu se aplică în cazul returnării ambalajelor către furnizor.

Colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje de la populaţie se face prin:
a) sistemele de colectare selectivă, pe tipuri de materiale a deşeurilor reciclabile din deşeurile municipale, de către operatorii prevăzuţi în Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată;
b) sistemele de colectare distinctă a deşeurilor de ambalaje înfiinţate de operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu pentru desfăşurarea acestei activităţi.

Autorităţile executive ale unităţilor administrativ- teritoriale au obligaţia să încheie contracte / parteneriate sau alte forme de colaborare, în condiţiile legii, cu toţi operatorii economici interesaţi prevăzuţi la alin. (2) lit. b) pentru a asigura valorificarea deşeurilor de ambalaje colectate de la populaţie, astfel încât contribuţia acestora să fie direct proporţională cu cantitatea de ambalaje primare preluată de la operatorii economici prevăzuţi la alin. (1).

Se interzic amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje, cu excepţia celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie.

În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 14, deşeurile de ambalaje exportate în ţări din afara Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor Legii nr. 6/1991 pentru aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, cu modificările ulterioare, precum şi ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, pot fi luate în considerare pentru atingerea obiectivelor de valorificare şi, respectiv, de reciclare numai dacă există dovada că operaţiunile de valorificare/reciclare s-au desfăşurat în condiţii prevăzute prin legislaţia comunitară în domeniu.

Pentru aplicarea unitară la nivel naţional a colectării selective, deşeurile de ambalaje se colectează în containerele inscripţionate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi fabricate sau inscripţionate în mod corespunzător în culorile albastru - pentru deşeuri de hârtie - carton, galben - pentru deşeuri de plastic, metal şi materiale compozite, verde/alb - pentru deşeuri de sticlă colorată/albă şi roşu - pentru deşeuri periculoase.

Persoanele fizice, juridice, instituţiile publice care generează deşeuri de ambalaje din alte activităţi decât cele comerciale, industriale sau de producţie au obligaţia să depună deşeurile de ambalaje ale produselor cumpărate în spaţiile indicate potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. (7) sau să le predea operatorilor de salubrizare sau operatorilor economici autorizaţi pentru colectarea lor.

Desfăşurarea activităţilor de colectare, transport, valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje se realizează cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Lista operatorilor economici care desfăşoară activităţi de colectare, valorificare, inclusiv reciclare a deşeurilor de ambalaje va fi publicată şi actualizată trimestrial pe site-ul autorităţii competente.

Licenţa de operare acordată operatorilor economici prevăzuţi la art. 16 alin. (2) lit. b) se anulează în cazul în care, în 2 ani consecutivi de la momentul constatării, aceştia nu îndeplinesc cel puţin obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) sau obligaţiile stabilite prin ordinul prevăzut la art. 16 alin. (5).

Operatorii economici care, într-un an, nu îşi îndeplinesc în mod individual cel puţin obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) sunt obligaţi să îşi îndeplinească responsabilităţile prin intermediul unui operator economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b).

Legea 249/2015 reglementează de asemenea regimul ambalajelor reuilizabile. Sunt multe prevederi și în acest domeniu. Unul este important de cunoscut: „Art. 11. - Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să marcheze sau să înscrie pe ambalaj ori pe etichetă sintagma "ambalaj reutilizabil".”

Tot legea mai are articole în care sunt prezentate contravențiile.

Legea conține 4 anexe, după cum urmează:

Anexa 1: Semnificația termenilor specifici
Anexa 2: Cerințe esențiale privind compoziția și caracterul reutilizabil și valorificabil al ambalajelor
Anexa 3: Sistem de marcare și identificare pentru ambalaje
Anexa 4: Fară nume (conține 3 modele de tabele)

Dacă doriți să aflați mai multe în legătură cu noile prevederi legale în domeniul regimului deșeurilor  vă aștept la cursurile dedicate acestor subiecte. Pentru înscrieiri și informații suplimentare vă rog să luați legătura cu colegii mei care se ocupă de aceste aranjamente, la numărul de telefon 021.314.14.30 sau mobil 072.611.69.18.

Până la următorul articol, toate cele bune!
Trimiteți un comentariu